UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚĆ I

UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚĆ I

Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki

W dzisiejszym artykule będziemy  mówić o umowach zawieranych przez konsumentów poza lokalem przedsiębiorcy. Podstawą tych rozważań są obowiązujące przepisy prawa w tym Ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy  kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności musimy odpowiedzieć sobie na pytanie Kim jest konsument?

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, a czynność ta nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przez czynność prawną będziemy rozumieli zawarcie umowy, z przedsiębiorcą, na podstawie której przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć określony towar lub zrealizować na rzecz konsumenta usługę.  Musimy pamiętać, że Konsumentem może być osoba fizyczna, ale także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, pod warunkiem, że zawiera umowę nie związaną, z prowadzeniem swojej działalność, a co za tym idzie nie rozliczy danego zakupu lub  wykonania usługi  jako koszty podatkowe.

Mówiąc o umowie zawieranej poza lokalem przedsiębiorcy musimy znać różnicę pomiędzy zawieraniem umowy w lokalu przedsiębiorcy i poza nim.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta  lokalem przedsiębiorstwa może być budynek, wyodrębniony w nim lokal,  a nawet mobilne stoisko w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe.

Tym samym jeśli zawieramy umowę kupna lub dostarczenia usługi z przedsiębiorcą w inny miejscu niż sklep, lub zakład tego przedsiębiorcy, na przykład w hotelu podczas prezentacji, w tkacie wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę w celu promocji towaru,  a nawet w lokalu przedsiębiorcy, do którego wstępujemy zaproszeni przez niego wprost z ulicy wówczas mamy do czynienia z umową zawartą poza lokalem przedsiębiorcy.

Jednak powoływana przeze mnie ustawa przewiduje sytuacje, kiedy mimo że kupujemy towar lub zamawiamy usługę poza lokalem przedsiębiorstwa nie korzystamy z ochrony przewidzianej dla tego rodzaju umów. Są to umowy, które niezależnie od miejsca zawarcie nie podlegają przepisom wspomnianej przeze mnie ustawy. Między innymi należą do nich umowy o prace budowlane, umowy o charakterze ciągłym lub okresowym, zawierane na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, warunkiem jest,by konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia, także umowy sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta, powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO, dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych, ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji , dotyczących papierów wartościowych

Spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie jakie to umowy mamy okazję w życiu codziennym zawierać poza lokalem przedsiębiorcy? Najlepszym przykładem będą tutaj zakupy podczas prezentacji organizowanych w hotelach lub w domach. Zaproszenia na różnego rodzaju prezentacje kierowane są pocztą lub telefonicznie.

Częstą praktyką organizatorów tych spotkań jest poza prezentowaniem i zachwalaniem towaru organizowanie loterii z nagrodami,  wręczanie zaproszonym upominków, które mają nas zachęcić do zawarcia umowy.

Jeżeli podczas takiej prezentacji podejmujemy decyzję o zakupie oferowanych garnków, pościeli lub artykułów medycznych, a po dokonanym zakupie dochodzimy do przekonania, że podjęliśmy decyzję pod wpływem chwili, możemy od umowy odstąpić.

Kwestia odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy będzie tematem kolejnego artykułu, do którego lektury zachęcam.

UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚĆ I

Adwokat Barbara Leszczyńska – Fornalska
Lityńskiego 7
16-400 Suwalki
tel. 882 588 850

 

Dodaj komentarz