CO TO JEST GWARANCJA

CO TO JEST GWARANCJA

CO TO JEST GWARANCJA

Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki

W przeciwieństwie do rękojmi gwarancja udzielana jest umownie, dlatego jej warunki mogą być dla konsumenta mniej korzystne od przewidzianej przepisami prawa rękojmi.

Pomiędzy gwarancją a omówioną w poprzednim artykule rękojmią istnieje szereg różnic, między innymi w przypadku rękojmi odpowiada sprzedawca, zaś gdy mamy do czynienia z gwarancją odpowiedzialnym jest gwarant.

Gwarant może gwarantować właściwości, które wykraczają poza to, co określają przepisy o rękojmi.  Może tu chodzić o gwarancję  nadzwyczajnej trwałości rzeczy albo jej części składowych, jak np. (odporność na korozję karoserii samochodu w ciągu 10 lat, zachowanie walorów użytkowych garnków przez 25 lat). Może tu także chodzić o gwarancję przystawalności rzeczy do zmieniającego się otoczenia, a więc o gwarancję obejmującą braki właściwości („wady”), które powstały z przyczyn zewnętrznych względem rzeczy (wskutek zmiany przepisów dotyczących zawartości lub emisji substancji szkodliwych, powszechnie używanych standardów technicznych, oprogramowania koniecznego do korzystania z rzeczy). Wreszcie może tu chodzić o przydatność rzeczy do określonych celów (przy produktach nowych przydatność ta może nie być pewna), ponieważ – nawet jeżeli naprawa rzeczy albo wymiana na wolną od wad nie wchodzi wówczas zwykle w rachubę – gwarant może zastrzec dla kupującego prawo do zwrotu zapłaconej ceny.

Umownie może zostać ustanowiona gwarancja najniższej ceny, polegająca na zobowiązaniu sprzedawcy do zwrotu odpowiedniej części ceny, jeżeli kupujący udowodni, że inny sprzedawca oferował określoną rzecz po niższej cenie (gwarancja najniższej ceny), albo oświadczenie sprzedawcy przyznające kupującemu prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli nie będzie on usatysfakcjonowany rzeczą (gwarancja satysfakcji). Okres gwarancyjny może zostać ustalony umownie,.

Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w terminie określonym w oświadczeniu gwarancyjnym. Pamiętajmy, że jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

Do  skutecznego udzielenia gwarancji wystarczające jest oświadczenie, a co za tym idzie nie jest konieczne by gwarant przekazał nam dokument gwarancyjny, gdyż udzielnie gwarancji może nastąpić w postaci oświadczenia złożonego publicznie a zwłaszcza w reklamie.

Oczywiście także w przypadku gwarancji co do jakości rzeczy sprzedanej możliwe jest szczegółowe uregulowanie wad rzeczy objętych odpowiedzialnością oraz obowiązków gwaranta, jednakże jest to konieczne tylko wtedy, gdy gwarant chce nadać gwarancji kształt odbiegający od tego, który wynika z przepisów.

Przepisy kodeksu cywilnego nie precyzują, kim jest gwarant. Oznacza to, że gwarantem może być każda osoba, która jest w stanie zrealizować obowiązki gwarancyjne i spowodować, aby rzecz sprzedana miała właściwości zgodne z treścią oświadczenia gwarancyjnego (także złożonego w reklamie). W praktyce – co do zasady – sprowadzać się to będzie do umożliwienia korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem (cechy użytkowe), Najczęściej gwarantem będzie producent (wytwórca) rzeczy, importer lub quasi-producent (tzw. gwarancja wytwórcy lub gwarancja fabryczna). W takim przypadku oświadczenie gwarancyjne będzie zazwyczaj przybierać postać dokumentu gwarancyjnego wręczanego przez sprzedawcę wraz ze sprzedawaną rzeczą. Gwarancja wytwórcy znajdzie najczęściej zastosowanie w odniesieniu do wad fizycznych takich rzeczy, jak bardziej skomplikowane maszyny, urządzenia techniczne, mechanizmy czy instrumenty, w przypadku których ujawnienie wady następuje najczęściej dopiero w czasie korzystania z rzeczy przez kupującego, zaś w chwili zawarcia umowy nie jest możliwe jej wykrycie. Przedsiębiorcą udzielającym gwarancji (gwarantem) może być także sam sprzedawca (tzw. gwarancja sprzedawcy lub gwarancja handlowa).

W praktyce często zdarza się, że naprawy względnie wymiany rzeczy dokonują inne podmioty (np. jednostki serwisowe, sprzedawca) niż gwarant, który zawiera z nimi, określanymi w oświadczeniu gwarancyjnym jako np. serwis gwarancyjno-naprawczy, umowę, mocą której wskazany serwis jest zobowiązany spełniać na rzecz uprawnionego z gwarancji świadczenia określone w gwarancji.  Jeżeli uprawnienia kupującego (uprawnionego z gwarancji) nie zostaną zaspokojone przez wspomnianą jednostkę serwisową, np. autoryzowany serwis naprawczy, to może on wystąpić z odpowiednimi roszczeniami (uprawnieniami) do gwaranta. To samo dotyczy przypadku, w którym „serwis” odmówi spełnienia świadczenia gwarancyjnego.

W treści  gwarancji gwarant może zobowiązać się – w przypadku gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym – do zwrotu zapłaconej ceny, wymiany rzeczy bądź jej naprawy oraz zapewnieniu innych usług. Katalog wskazanych uprawnień nie jest przy tym zamknięty, a co za tym idzie powinniśmy pamiętać, by dokonując zakupu zwrócić uwagę na treść oświadczeń gwarancyjnych czy to zawartych w reklamach czy przekazanych nam w formie pisemnej.

CO TO JEST GWARANCJA

Adwokat Barbara Leszczyńska – Fornalska
Lityńskiego 7
16-400 Suwalki
tel. 882 588 850