OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki

W pierwszej kolejności musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czym są dobra osobiste i kiedy mamy do czynienia z ich naruszeniem. Otóż według Kodeksu Cywilnego są między innymi w  zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Czy jedno z tych dóbr musi zostać naruszone? Na to pytanie znajdziemy odpowiedź w art. 24 kodeksu cywilnego. Powołany przepis wskazuje, że wystarcza, by nasze dobro osobiste zostało zagrożone cudzym działaniem. Kiedy w naszym przekonaniu dojdzie do takiej sytuacji możemy żądać zaniechania tego działania. Jeśli dojdzie do naruszenia dobra osobistego poprzez na przykład publikację w środkach masowego przekazu wówczas możemy żądać na drodze sądowej ażeby osoba, która nasze dobra osobiste narusza usunęła jego skutki, poprzez chociażby publikację odpowiedniego sprostowania, czy przeprosin, możemy również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.  Jeżeli w związku z naruszeniem dóbr osobistych powstała po naszej stronie szkoda wówczas  jako osoba poszkodowana możemy żądać zasądzenie odpowiedniego odszkodowania. Jednakże zaistnienie szkody należy wykazać.

Pozew z odpowiednim żądaniem wnosimy do Sądu Okręgowego. Jest to sąd właściwy rzeczowo,  natomiast w zakresie miejsca położenia sądu sprawa przedstawia się zgoła inaczej i na jej określenie wpływ będą miały okoliczności związane z miejscem zamieszkania pozwanego, miejscem wystąpienia szkody lub skutku działania osoby naruszającej dobra osobiste. Opłata od pozwu jest stała, chyba że równocześnie powód dochodzi roszczeń finansowych.

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

Adwokat Barbara Leszczyńska – Fornalska
Lityńskiego 7
16-400 Suwalki
tel. 882 588 850