PRZEDAWNIENIE ROSZCZENIA FINANSOWEGO

PRZEDAWNIENIE ROSZCZENIA FINANSOWEGO
Roszczenie banku o zwrot kredytu ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej przez bank. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata (art. 118 Kodeksu cywilnego). Nie ma przy tym znaczenia, kim był kredytobiorca – przedsiębiorcą czy konsumentem.
Termin przedawnienia zaczyna biec od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 § 1 K.c.). Wymagalność to stan, w którym wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od dłużnika. Skoro poszczególne raty kredytu mają ściśle określoną datę spłaty, więc każda z rat przedawnia się po trzech latach począwszy od dnia, w którym powinna zostać spłacona zgodnie z zawartą umową. Przedawnienie każdej raty biegnie co do zasady osobno od momentu jej terminu płatności.
Pisze Czytelniczka:
Ostatnio dowiedziałam się od mojej siostry, że pożyczyła ona 4 lata temu znaczną kwotę pieniędzy byłemu mężowi. Nie ma na to umowy, ale ma pokwitowanie pożyczonej kwoty. Do dzisiaj nie oddał on pożyczonych pieniędzy. Czy na tej podstawie można żądać zwrotu pożyczki i czy sprawa nie jest już przedawniona?
Jak wynika z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego, umowa pożyczki, której wartość jest większa niż 500 zł, powinna być stwierdzona pismem. Siostra Czytelniczki posiada jednak pokwitowanie, z którego wynika nie tylko fakt udzielenia pożyczki, kwota zobowiązania, ale być może także termin jej zwrotu.
Ogólny termin przedawnienia pożyczki ustala się na podstawie art. 118 K.c. i wynosi on 10 lat. Jeżeli zatem pożyczka nie została udzielona w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, to termin przedawnienia roszczenia o jej zwrot jeszcze nie minął. Termin przedawnienia liczy się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Wymagalność w tym przypadku związana jest z terminem zwrotu pożyczki. Jeżeli taki termin nie wynika z zawartej umowy lub pokwitowania stosuje się art. 723 K.c., a pożyczkobiorca będzie zobowiązany zwrócić wartość pożyczki wraz z ewentualnym oprocentowaniem w terminie 6 tygodni po wypowiedzeniu umowy przez dającego pożyczkę.
Zatem jeżeli ani z umowy pożyczki, ani pokwitowania nie wynika termin jej zwrotu, siostra Czytelniczki, na podstawie przywołanego przepisu, powinna wypowiedzieć umowę pożyczki i zażądać jej zwrotu wraz z ewentualnym oprocentowaniem w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu.
Brak dobrowolnego zwrotu pożyczki uzasadnia skierowanie do sądu pozwu o zapłatę. W przypadku gdy siostra Czytelniczki posiada pokwitowanie potwierdzające przyjęcie pożyczonej kwoty, a pozwany nie ma dowodu jej zwrotu, możliwości jego obrony w procesie są ograniczone.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZENIA FINANSOWEGO.
 
Adwokat Barbara Leszczyńska – Fornalska
Lityńskiego 7
16-400 Suwalki
tel. 882 588 850