PRZEDAWNIENIE UMOWY POŻYCZKI

PRZEDAWNIENIE UMOWY POŻYCZKI

PRZEDAWNIENIE UMOWY POŻYCZKI

Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki

W niniejszym artykule zajmiemy się umową pożyczki, a przede wszystkim przedawnieniem roszczeń z nią związanych.

W zależności od naszej pozycji w zawartej umowie możemy występować jako pożyczkodawca lub pożyczkobiorca.

Umowę pożyczki możemy zawrzeć z osobą fizyczną na przykład znajomym lub z bankiem lub innym podmiotem.

Z perspektywy pożyczkodawcy, który nie zajmuje się profesjonalnie pożyczaniem pieniędzy istotnym jest, by pamiętać, że obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego nakładają obowiązek zachowania formy dokumentowej dla Umowy pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych.Do zachowania formy dokumentowej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie Umowa zawarta bez zachowania tej formy nie jest nieważna  jednak przy dochodzeniu wynikających z niej roszczeń możemy mieć problem z udowodnieniem faktu udzielenia pożyczki i  jej wartości. Kiedy zawieramy umowę z osobą, która nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z udzielaniem pożyczek i czerpaniem dochodu z uzyskiwanego procentu, wówczas termin przedawnienia takiej pożyczki będzie wynosił 10 lat, jednak gdy pożyczkodawcą jest bank, lub inny podmiot jak chociażby potocznie zwane chwilówki, to w takim przypadku termin przedawnienia pożyczki jet krótszy i wynosi trzy lata.

Skoro już znamy termin przedawnienia, musimy określić od kiedy ten termin  przedawnienia zaczyna biec. Mówiąc najprościej termin zaczyna biec od dnia w którym pożyczka stała się wymagalna, oznacza to  stan, w którym wierzyciel, czyli pożyczkodawca może żądać spełnienia świadczenia od pożyczkobiorcy  obecnie dłużnika.

Jeżeli zwrot pożyczki następuje w ratach, a z takim przypadkiem mamy najczęściej do czynienia to pamiętajmy, że skoro poszczególne raty kredytu mają ściśle określoną datę spłaty, więc każda z rat przedawnia się po trzech latach począwszy od dnia, w którym powinna zostać spłacona zgodnie z zawartą umową. Przedawnienie każdej raty biegnie co do zasady osobno od momentu jej terminu płatności.

Jeżeli termin wymagalności pożyczki nie został w umowie określony to  zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego pożyczkodawca powinien wypowiedzieć umowę pożyczki i zażądać jej zwrotu wraz z ewentualnym oprocentowaniem w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu. Z upływem tego okresu może być liczony termin przedawnienia.

Z perspektywy obu stron tej umowy istotnym może okazać się znajomość terminu po upływie którego dochodzenie zwrotu pożyczki może okazać się niemożliwe.

Jeżeli pożyczkodawca wystąpi przeciwko pożyczkobiorcy o zwrot udzielonej pożyczki powinien wiedzieć, że po upływie terminu przedawnienia  musi liczyć się z tym, że pożyczkobiorca może skutecznie uchylić się od zwrotu zaciągniętego długu. Jednak będzie to wymagało od pożyczkobiorcy zgłoszenia zarzutu przedawnienia i dla swojej skuteczności zarzut musi dotrzeć do pożyczkodawcy.

Adwokat Barbara Leszczyńska – Fornalska
Lityńskiego 7
16-400 Suwalki
tel. 882 588 850