ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki

Umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron;, a także
2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia jest to wówczas (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

Oraz przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia); a także z upływem czasu, na który umowa o pracę była zawarta.

Czym jest porozumienie stron powodujące rozwiązanie umowy o pracę? Jest to zgoda obu stron potwierdzona na piśmie, a dotycząca rozstania pracownika z pracodawcą na uzgodnionych warunkach. Jeśli nie rozstajemy się z pracodawcą w tej formie zakończenie stosunku pracy może nastąpić za wypowiedzeniem i w takich przypadkach okres wypowiedzenia jest uzależniony od okresu zatrudnienia i rodzaju pracy. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, gdy zatrudnienie trwało co najmniej 6 miesięcy oraz ;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Po upływie okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu.
Mogą zaistnieć również sytuacje gdy rozwiązanie umowy o pracę następuje bez zachowania okresu wypowiedzenia i z takimi przypadkami mamy do czynienia, gdy pracownik lub pracodawca ze względu na zawinione zachowanie drugiej strony kończy stosunek pracy. Pamiętajmy jednak, że zachowanie uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia zarówno przez pracodawcę jak i pracownika powinno być uzasadnione i znajdować potwierdzenie w dowodach. Jest to o tyle istotne, że zarówno zwolniony pracownik jak i pracodawca z którym rozstajemy się bez zachowania okresu wypowiedzenia może wystąpić na drogę sądową ze stosownym roszczeniem.bezpodstawnie zwolniony pracownik może żądać przywrócenia do pracy a także odszkodowania, zaś pracodawca może wystąpić o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę.

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

Adwokat Barbara Leszczyńska – Fornalska
Lityńskiego 7
16-400 Suwalki
tel. 882 588 850