UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej  czyli – konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych  – np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki.

Co zrobić gdy kredyty i pożyczki nas przerosną?, Możemy wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek ma postać formularza, w którym wypełniamy poszczególne rubryki. Następnie wniosek wraz z załącznikami kierujemy do właściwego sądu rejonowego wraz z opłatą, aktualnie w kwocie 30 zł. Sąd w postępowaniu zbada naszą sytuację, wiarygodność podanych okoliczności, podstawę i wysokość zadłużenia. Sąd ustali jaka część naszego długu zostanie pokryta z majątku, który posiadamy, następnie zostanie ustalony plan spłaty tej części długu, która może zostać uregulowana ze środków, którymi dysponujemy, na przykład z wynagrodzenia.

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż 36 miesięcy (w niektórych przypadkach 54 miesięcy), konsument jest obowiązany spłacać zobowiązania wynikające z listy wierzytelności i jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty. Plan spłaty jest więc ustaleniem przez sąd warunków i okresu próby, w którym badana jest uczciwość i rzetelność płatnicza konsumenta. Jeżeli konsument będzie wykonywał swoje zobowiązania w sposób prawidłowy, może liczyć na oddłużenie rozumiane jako umorzenie części albo całości wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości).

W okresie wykonywania planu spłaty, nie jest możliwa egzekucja wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Sąd ustala plan spłaty po wysłuchaniu syndyka, wierzycieli i konsumenta.  Po wykonaniu przez konsumenta planu spłaty sąd umarza pozostałe zobowiązania konsumenta (następuje oddłużenie konsumenta).

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Między innymi majątek konsumenta staje się „masą upadłości”, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka ,upadły ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek, ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi, nasz upadły nie będzie mógł zaciągać kolejnych pożyczek.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adwokat Barbara Leszczyńska – Fornalska
Lityńskiego 7
16-400 Suwalki
tel. 882 588 850