ZNIESŁAWIENIE

ZNIESŁAWIENIE

Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki

Zniesławienie. Kiedy mamy do czynienia ze zniesławieniem? Najprościej rzecz ujmując Przedmiotem ochrony jest tu cześć. Potocznie cześć określa się jako szacunek, poważanie, uznanie. Dlatego gdy zostajemy pomówieni o zachowania sprzeczne z wartościami, które prezentujemy wykonując daną funkcję, pracę lub zawód wówczas może dojść do zaistnienia przestępstwa zniesławienia. Zniesławienie jest tożsame w znaczeniu z pomówieniem. Co istotne, pomawianymi mogą być osoba fizyczna, grupa osób, instytucja, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Dlatego zniesławionym może być nauczyciel, ksiądz, fundacja, stowarzyszenie, przedsiębiorstwo. Jakie działanie może zostać uznane za zniesławiające? Na to pytanie można udzielić odpowiedzi przykładem, a mianowicie gdy stowarzyszenie działające na rzecz osób żyjących w ubóstwie zostaje pomówione na ogólnie dostępnym forum internetowym o przywłaszczanie pieniędzy z publicznej zbiórki i rozdysponowywanie ich na cele niezwiązane z pomocą osobom potrzebującym.

Musimy pamiętać, że zniesławienie nie musi skutkować utratą zaufania do osoby zniesławianej wystarczy gdy oczerniająca wypowiedź naraża osobę pomawianą na utratę zaufania, które jest jej niezbędne do prowadzenia danej działalności lub wykonywania zawodu.

Powstaje pytanie co zrobić gdy dochodzi do takiej sytuacji, czy można bronić swojego dobrego imienia?

Kodeks karny wskazuje, iż osoba zniesławiona może jako oskarżyciel wystąpić do sądu rejonowego ze stosownym pismem, które wszczyna postępowanie . Pismem tym jest prywatny akt oskarżenia, jednak pamiętajmy, że zniesławienie podobnie jak każde inne przestępstwo musi zostać udowodnione osobie, którą uważamy za sprawcę. Dlatego należy powołać dowody, którymi mogą być dokumenty w tym także wydruki z forów i portali społecznościowych oraz zeznania świadków. Osoba zniesławiona występuje podczas procesu jako oskarżyciel, który oskarża, wnioskuje o skazanie i wymierzenie kary. Przestępstwo zniesławienia jest zagrożone kara grzywny, ograniczenia wolności, a w przypadku zniesławienia za pomocą środków masowego przekazu również karą pozbawienia wolności do 1 roku.

Oczywiście w przypadku wydania przez sąd prawomocnego wyroku skazującego, informacja o skazaniu zostanie zamieszczona w rejestrze karnym.

ZNIESŁAWIENIE

Adwokat Barbara Leszczyńska – Fornalska
Lityńskiego 7
16-400 Suwalki
tel. 882 588 850